BRO Model Grondwaterspiegeldiepte

Het grondwaterspiegeldieptemodel maakt deel uit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het bestaat uit een aantal grondwaterkarakteristieken die samen de langjarig gemiddelde fluctuatiedieptes van de grondwaterspiegel weergegeven. Deze statistieken zijn de gemiddelde kleinste grondwaterspiegeldiepte (GHG), de gemiddelde grootste grondwaterspiegeldiepte (GLG), en de daarvan afgeleide grondwatertrap (Gt). De grondwatertrap maakte tot voor kort deel uit van een ander registratieobject, te weten de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50000. Voor onder meer ecologische toepassingen is ook de gemiddelde voorjaarsgrondwaterspiegeldiepte (GVG) aan het grondwaterspiegeldieptemodel toegevoegd.

Toepassing en kwaliteit

Het grondwaterspiegeldieptemodel wordt bijvoorbeeld toegepast bij ruimtelijke planvorming, schadeberekeningen, natuurherstel en -ontwikkeling, aanwijzing van beschermingszones in het kader van de Europese Habitatrichtlijn, onderbouwing van derogatieaanvragen voor de Europese Nitraatrichtlijn, en de beoordeling van werking en risico’s van gewasbeschermingsmiddelen.

Het grondwaterspiegeldieptemodel is een ruimtelijk statistisch model dat gebaseerd is op vele duizenden metingen. Het is daarom ook mogelijk om een ruimtelijk gedifferentieerd beeld van de betrouwbaarheid van de resultaten te berekenen. Deze informatie maakt ook onderdeel uit van dit registratieobject.

Documenten

Download hier de documenten behorende bij het BRO Grondwaterspiegeldieptemodel (ZIP - 14.7MB).

Actuele en eerdere versies

Er wordt nog continu gewerkt aan actualisatie en verdere detaillering. In de module Ondergrondmodellen is de meest actuele versie van het model Grondwaterspiegeldiepte beschikbaar. Eerdere versies zijn op te vragen bij Wageningen Environmental Research.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.