BRO Bodemkaart

De Bodemkaart is onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Met grondwatertrappen wordt informatie gegeven over de grondwaterstanden ten tijde van de kartering. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie over de stedelijke gebieden.

Toepassing en kwaliteit

De landsdekkende, digitale versie is een polygonenbestand op de schaal 1:50:000. De bodemkaart wordt potentieel gebruikt bij lokale, regionale en landelijke studies op het gebied van hydrologie, bodemgeschiktheid, bodem-kwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming.

Documenten

Download hier de documenten behorende bij het BRO Bodemkaart model (ZIP - 11.5MB).

Actuele en eerdere versies

Er wordt structureel gewerkt aan de actualisatie en verbetering van de bodemkaart. Er is met name aandacht voor gebieden met bodemtypen die aan verandering onderhevig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de veranderingen die in veengebieden optreden door oxidatie veen, waardoor de veendikte geleidelijk verminderd. De actualisatie resulteert met enige regelmaat in een nieuwe versie van de kaart. In module Ondergrondmodellen is de Bodemkaart versie 2018 beschikbaar. Eerdere versies zijn op te vragen bij Wageningen Environmental Research.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.