Stortemelk Laagpakket

Code
SGGSS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Fijn- tot zeer fijnkorrelige, kleiige zandstenen met sterke bioturbatie. De zanden zijn vaak zwak kalkhoudend, glauconiethoudend met dunne lignietstroken. In boorkernen worden vaak inschakelingen van tot wel grofkorrelige, glauconiethoudende en soms kleiige zandstenen aangetroffen.

Afzettingsmilieu

Vooroever tot offshore milieu.

Definitie ondergrens

Licht discordant met het onderliggende Scruff Spiculiet Laagpakket of ongedifferentieerde Scruff Groenzand Formatie afzettingen in het Terschelling Bekken. De grens wordt getrokken bij de discontinuïteit (consistente basale piek) in de gamma-ray log. In het geval van een contact met het Scruff Spiculiet Laagpakket, neemt dieper in het boorgat het gehalte aan sponsnaalden toe; dit kan als extra criterium gebruikt worden voor het vaststellen van de grens. In de zuidelijke Centrale Slenk kan de basis van het laagpakket discordant op de formaties van Skylge of Friese Front liggen.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door het Schill Grund Laagpakket (Lutine Formatie). In het zuidelijk deel van de Centrale Noordzee Slenk kan er plaatselijk een discordante bovengrens zijn met de Vlieland Kleisteen Formatie (Rijnland Groep).

Dikte indicatie
Tot 60 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
laat Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2079 - 2105 m (26 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3021 - 3041 m (20 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Stortemelk, een geul in het waddengebied tussen Vlieland en Terschelling.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Stortemelk Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/stortemelk-laagpakket.