Breeveertien Formatie

Code
SLDB
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk grijsbruine, kalkhoudende, maar ook bont gekleurde of rode, siltige kleistenen, fijn- tot middelgrofkorrelige zandstenen met bankdiktes tot enige meters, en grofkorrelige, dik gebankte zandstenen. Steenkoollagen zijn vrijwel afwezig. Verspreid bruinkoolachtig materiaal, sideriet sferolieten en concreties komen vaak voor. In boorkernen zijn wijdverspreide vervlekkingen in de bont gekleurde kleistenen te zien. Lokaal komen inschakelingen van kalkhoudende kleistenen en enkele knollige evaporiet lagen voor. Zanden komen voor in dunne lagen, geïsoleerde geulen of opgestapelde dalopvullingen.

Afzettingsmilieu

Zanden: gestapelde en geïsoleerde geulen, en als lacustriene delta's en crevasse afzettingen in een overstromingsgebied. Fijne fracties: meerafzettingen en in overstromingsgebieden. Vervlekkingen en concreties: variërende grondwaterstand en lange periode zonder afzettingen.

Definitie ondergrens

Ligt in het centrale deel van het Breeveertien Bekken discordant over de Altena Groep. Aan de randen rust het op Trias of oudere afzettingen.

Definitie bovengrens

Bij aanwezigheid van een Laat Kimmerische II discordantie wordt deze formatie discordant bedekt door de Rijnland Groep. Op andere locaties grijpen de Vlieland Zandsteen Formatie en Breeveertien Formatie gedeeltelijk vingervormig in elkaar. Waar inversie heeft plaatsgevonden, wordt de formatie discordant bedekt door de Krijtkalk Groep of de Onder-Noordzee Groep.

Dikte indicatie
Tot 642 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

De Breeveertien Formatie grijpt gedeeltelijk vingervormig in elkaar met het Laagpakket van Kotter en het Laagpakket van Helder (Vlieland Zandsteen Formatie) en het Laagpakket van Helm (Breeveerteen Formatie).
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.

Ouderdom
vroeg Kimmeridgien - Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1559 - 2270 m (711 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Breeveertien (Broad Fourteens) visgronden, waar de type locatie is gelegen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Breeveertien Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/breeveertien-formatie.