Laagpakket van De Lier

Code
KNNSL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van dungelaagde, zeer fijn- tot fijnkorrelige, kleiige zandstenen, over het algemeen glauconiet- en ligniethoudend, en zandige kleistenen, vaak glauconiethoudend met schelpfragmenten en veel bioturbatie. Sideriet concreties komen veel voor.

Afzettingsmilieu

Kust tot buiten neritisch marien milieu in een prograderend kust systeem.

Definitie ondergrens

De ondergrens met het Laagpakket van Eemhaven of de Vlieland Kleisteen Formatie is geleidelijk. Aan de zuidelijke rand van het West-Nederlands Bekken kan het Laagpakket van Eemhaven afwezig zijn en rust het laagpakket concordant op de kust- en fluviatiele stromingsvlakteafzettingen van de Formatie van Nieuwerkerk.

Definitie bovengrens

Licht discordante tot concordante bovengrens met het Onder-Holland Mergel Laagpakket; de grens is duidelijk aan de top van de zandsteen.

Dikte indicatie
50 - 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
laat Barremien - vroeg Aptien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
676 - 1759 m (83 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp De Lier, Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Origineel het De Lier Zandsteen Laagpakket genaamd. Omdat de lithologische toevoeging in de originele naam niet representatief is, is deze weggelaten.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van De Lier. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-de-lier.