Esdekken

Code
NUAAES
Status
Informeel.
Lithologische beschrijving

Mengsel van heideplaggen, mest, strooisel en zand.

Afzettingsmilieu

Landbouwgebieden op zandgrond.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 1,5 m.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie

Nog niet vastgesteld.

Ouderdom
Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar de plaggenbemesting; een oude landbouwmethode waarbij bouwlanden werden bemest met organisch materiaal, gemengd met dierlijke mest en soms ook minerale bestanddelen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Jeroen Schokker (2019).
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Esdekken. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/esdekken.