Laagpakket van Walcheren

Code
NUNAWA
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs zeer tot matig fijn zand (105-210 µm), kleiig of siltig, kalkrijk, schelphoudend, gebioturbeerd. Grijze klei, siltig of zandig, schelphoudend, deels humeus, gebioturbeerd. Zand-klei-afwisselingen. Lokaal schelpenlagen (lags).

Afzettingsmilieu

Estuarien of getijbekken, ontstaan als gevolg van doorbraken in een oorspronkelijk gesloten barrièrekust, inclusief geul (schelphoudend zand en klei), zandige en kleiige plaat (zand en slib), en kwelder (humeus en venig slib).

Definitie ondergrens

Stratigrafisch boven het Hollandveen Laagpakket. Discordant contact met oudste Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop), getijzand en -klei (Laagpakket van Wormer; veelal samengevoegd tot Formatie van Naaldwijk, ongedifferentieerd), of Pleistocene eenheden.

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Lokaal bedekt door humeuze klei (Formatie van Echteld).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 30 m in Zeeland.
Geografische verbreiding
Wijdverbreid in een brede zone langs de Noordzee binnen het laterale bereik van de Formatie van Naaldwijk, behalve in het Waddengebied (daar niet onderscheiden van Laagpakket van Wormer).
Regionale correlatie

Noordzee: Raan and Hompels Laagpakketten, Banjaard Formatie, en jongste deel van de Elbow Formatie (gekarteerd in samenspraak met de Britse en Belgische Geologische Diensten; Balson et al. 1991; Stoker et al. 2011); VK: British Coastal Deposits Group (McMillan et al. 2011); DUI: Dünkirchen Unter-formation (Sindowski, 1968); BEL: Lid van Dunkerque, Formatie van Vlaanderen (Paepe & Baeteman 1979).

Ouderdom
Holoceen (Meghalayen).
Holostratotype
Boring:
B37B0300 (Naaldwijk)
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 1,73 m (1,73 m) beneden maaiveld
Opmerkingen:
Ingeschakelde veenlagen maken onderdeel uit van de Formatie van Nieuwkoop.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Walcheren.
Vorige benaming(en)
Afzettingen van Duinkerke (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Balson, P.S., Laban, C., Schüttenhelm, R., Paepe, R., Baetman, C. 1991. Ostend Sheet 51° N-02° E, Sea bed sediments and Holocene geology. British Geological Survey, Rijks Geologische Dienst, Belgische Geologische Dienst, 1:250000.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Paepe, R., Baeteman, C. 1979. The Belgian coastal plain during the Quaternary. In: Oele, E., Schüttenhelm, R.T.E., Wiggers, A.J. (eds.), The Quaternary History of the North Sea. Acta Univ. Ups. Symp. Univ. Ups. Annum Quingentesimum Celebrantis: 2, Uppsala, 143-146.
Sindowski, K.H. 1968. Gliederungsmöglichkeiten im sandig ausgebildeten Küsten-Holozän Ostfrieslands. Eiszeitalter und Gegenwart, 19, 209-218.
Stoker, M.S., Balson, P.S., Long, D., Tappin, D.R. 2011. An overview of the lithostratigraphical framework for the Quaternary deposits on the United Kingdom continental shelf. British Geological Survey Research Report, RR/11/03, 48 p.
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Walcheren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-walcheren.