Laag van Venlo

Code
NUKIVE
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Stijve, bruingrijze tot bruine, plaatselijk licht- of groengrijze klei, zwak zandig tot siltig. Bruinkoollagen of -lenzen aan de top.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (riviervlakte, moeras).

Definitie ondergrens

Scherp contact met fluviatiel zand (Kiezeloöliet Formatie, ongedifferentieerd).

Definitie bovengrens

Lokaal, scherp contact met fluviatiel zand en grind (Formatie van Waalre).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 15 m.
Geografische verbreiding
Slenk van Venlo.
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: niet onderscheiden.

Ouderdom
laat Mioceen - Plioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Venlo.
Vorige benaming(en)
Venlo Klei (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Venlo. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-venlo.