Formatie van Breda

Code
NUBR
Status
Formeel (Doppert et al. 1975). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997; Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Grijsgroen tot zwartgroen zeer tot matig fijn zand (105-210 µm), siltig, glauconiet- en kalkhoudend, lokaal micahoudend of organisch. Klei, sterk zandig tot matig siltig. Afwisselingen van zand- en kleilagen met goethiet en fosforiet in Oost-Nederland, iets fijner micahoudend zand op het Peelblok, humeuze afzettingen in de Roerdalslenk, en iets grover (150-300 µm) glauconietrijk zand in het westelijke bereik. Dominantie van foresets en bottom sets.

Afzettingsmilieu

Warm ondiep marien, deltafront, kustzone (glauconietarm zand of zilverzand), paralisch (afwisselend kustnabij continentaal en ondiep marien (zand met dunne ingeschakelde lignietlagen) nabij de randen van de eenheid.

Definitie ondergrens

Basis bestaat lokaal uit klei met glauconietaanrijking. In Midden- en Zuidoost-Nederland, geleidelijke maar discordante overgang naar minder glauconietrijk ondiep marien en kustzonezand en -klei (Formatie van Veldhoven). Elders, scherp discordant contact met mariene klei (Laagpakket van Boom Member, Formatie van Rupel) of met oudere eenheden.

Definitie bovengrens

Veelal geleidelijke overgang naar glauconietarmer, normaliter schelprijk, kustnabij marien zand en klei (Formatie van Oosterhout), scherp en erosief bij contact met schelpenlagen. In Zuidoost-Nederland, scherp erosief contact met deels ingeschakeld, grover terrestrisch kustnabij zand (formaties van Ville en Inden en Kieseloöliet Formatie, alsmede de Duitse Köln Formation).

Dikte indicatie
Lokaal meer dan 700 m.
Geografische verbreiding
In Noordoost-Nederland, laterale overgang van het bovenste deel van de eenheid naar kustnabij ondiep marien en terrestrisch zand en klei (formaties van Peize and Waalre). In Zuidoost-Nederland, laterale overgang naar de paralische formaties van Ville en Inden, Kieselooliet Formatie en Köln Formation.
Regionale correlatie

Noordzee: Brielle Ground Formation (Laban 1995; gedefinieerd and gekarteerd in samenwerking met de Britse en Belgische Geologische Diensten); VK: afwezig; DUI: bovenste deel van de Formaties van Inden en Ville, Köln Formation en Kieseloolite Formatie; BEL: Formaties van Diest, Berchem en Bolderberg (Wouters & Vandenberghe 1994).

Ouderdom
laat Oligoceen - vroeg Plioceen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
174 - 234 m (59 m) beneden maaiveld
Opmerkingen:
Inmiddels vervangen door lectostratotype Groote Heide omdat deze de eigenschappen van de formatie beter weergeeft.
Parastratotype
Boring:
B49E0065 (Wouw)
Diepte (dikte) langs boorgat:
96 - 189 m (93 m) beneden maaiveld
Opmerkingen:
Inmiddels vervangen door lectostratotype Groote Heide omdat deze de eigenschappen van de formatie beter weergeeft.
Lectostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
99,75 - 496,70 m (396,95 m) beneden maaiveld
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
281 - 318 m (37 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Breda.
Vorige benaming(en)
Inclusief glauconietrijke afzettingen voorheen onderdeel van de Formatie van Oosterhout (Doppert et al. 1975), het klastische deel van de voormalige Formatie van Heksenberg (vgl. Kuyl 1975), het onderste deel van de voormalige Formatie van Scheemda in Noordoost-Nederland (vgl. Doppert et al. 1975), en de Zanden van Haps, Oploo en Overloon.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Kuyl, O.S. 1975. Lithostratigrafie van de Mio-Oligocene afzettingen in Zuid-Limburg. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 56-63.
Laban, C. 1995. The Pleistocene glaciations in the Dutch sector of the North Sea. A synthesis of sedimentary and seismic data. PhD Thesis, University of Amsterdam, 194 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene - Pliocene) in the Winterswijk - Almelo region (eastern part of the Netherlands). Scripta Geologica, 29, 1-167.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Wouters, L., Vandenberghe, N. 1994. De Geologie van de Kempen: een synthese. NIRAS, NIROND 94-11, 208 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Breda. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-breda.