Formatie van Heijenrath

Code
NUHT
Status
Formeel (Bakker & Kisters 2003).
Lithologische beschrijving

Vuursteenhoudende klei en leem, siltig tot zandig. Vuursteenophopingen in een lemige matrix.

Afzettingsmilieu

Eluviaal, gevormd door in situ verwering (vgl. Felder 1961) en oplossing van kalksteen uit het Krijt (voornamelijk Formaties van Gulpen en Vaals) boven de grondwaterspiegel.

Definitie ondergrens

Concordant contact met onverweerde kalksteen (Formaties van Gulpen, Vaals en Maastricht).

Definitie bovengrens

Deels aan maaiveld. Elders scherp contact met löss (Laagpakket van Schimmert, Formatie van Boxtel) of grindhoudend fluviatiel zand (Formatie van Beegden). Plaatselijk, contact met verkit zand (Formatie van Holset).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m, opgehoopt in dolines en orgelpijpen.
Geografische verbreiding
In dolines en orgelpijpen in Zuid-Limburg.
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig VK: Clay-with-flints Formation; DUI: ?; BEL: Clay-with-flints Formatie.

Ouderdom
Plioceen - recent.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
7- 17 m (10 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Heijenrath.
Vorige benaming(en)
Eluviale afzettingen (Kuyl 1980).
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Kisters, P.J.M. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Felder, P.J. 1961. Het vuursteeneluvium in Zuid-Limburg. Grondboor & Hamer 15 (4), 337-344.
Kuyl, O.S. 1980. Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen (62W oostelijke helft, 62O westelijke helft). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Heijenrath. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-heijenrath.