Laagpakket van Schoorl

Code
NUNASC
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Lichtgeel tot grijs zeer tot matig fijn zand (105-210 µm), kalkhoudend, lokaal met schelpen. Dunne bodems of veenlagen op verschillende niveaus. Veelvuldig grootschalige scheve gelaagdheid.

Afzettingsmilieu

Kustduin (eolisch), del.

Definitie ondergrens

Lokaal schelpfragmenten en schelpenlagen aan basis. Veelal scherp maar concordant contact met strandzand (Laagpakket van Zandvoort, Formatie van Naaldwijk). In het binnenland, discordant contact met klastisch getijzand en -klei (Laagpakketten van Wormer en Walcheren, Formatie van Naaldwijk) of met veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. In het binnenland deels bedekt met klastisch getijzand en -klei (Laagpakketten van Wormer en Walcheren, Formatie van Naaldwijk) of met veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 50 m.
Geografische verbreiding
Tot ongeveer 5 km brede zone langs de Nederlandse Noordzeekust.
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig; VK: British Coastal Deposits Group met de North Denes Formation (McMillan et al. 2011); DUI: Küstenholozän (Barckhausen et al. 1977; Preuss, 1979); BEL: Lid van De Panne, Formatie van Vlaanderen (Gullentops et al. 2001).

Ouderdom
Holoceen (Northgrippien - Meghalayen).
Holostratotype
Boring:
B19A1113 (Schoorl)
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 5,6 m (5,6 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Schoorl.
Vorige benaming(en)
Jonge Duinafzettingen (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Barckhausen, J., Preuss, H., Streif, H.-J. 1977. Ein lithologisches Ordnungsprinzip für das Küstenholozän und seine Darstellung in Form van Profiltypen. Geologisches Jahrbuch Reihe A 44, 45-77.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Gullentops, F., Bogemans, F., De Moor, G., Paulissen, E., Pissart, A. 2001. Quaternary lithostratigraphic units (Belgium). In: Bultynck, P., Dejonghe, L. (eds.), Guide to a revised lithostratigraphic scale of Belgium, Geologica Belgica, 4/1-2, 153-164.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Preuss, H. 1979. Die Holozäne Entwicklung der Nordseeküste im Gebiet der östlichen Wesermarsch. Geologisches Jahrbuch Reihe A 53, 3-84.
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Schoorl. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-schoorl.